Begroting en Kerkbalans 2016

Nog even en we kunnen een turbulent jaar afsluiten. Een jaar waarin we onze intrek namen in de Serre en we het Protestants Centrum ontruimden en in de verhuur brachten. Financieel gezien is 2015 een lastig te overzien jaar, waarin de mee- en tegenvallers elkaar gelukkig ongeveer in evenwicht lijken te houden. Volgend jaar komt er weer meer rust in de uitgaven en inkomsten. We kunnen dus  weer wat realistischer begroten en budgetteren.
In de begroting voor 2016 komt de post “Inkomsten kerkelijk centrum”  aanzienlijk hoger uit dan in de afgelopen jaren het geval was, want we ontvangen dan huur voor het Protestants Centrum. Plezierig is ook dat de inkomsten veel zekerder zijn dan voorheen, toen de losse verhuur onvoorspelbaar verliep.
Met de ingebruikname van de Serre ontstaat ook een extra bron van inkomsten door de verhuur van de serre en de kerk, al dan niet gezamenlijk. Er is een Stichting Historische Kerk Groesbeek opgericht, die de verhuur van kerk en serre voor culturele activiteiten organiseert en stimuleert. In de begroting is ervan uitgegaan dat het werk van de stichting in 2016 voor meer dan een verdubbeling van de inkomsten t.o.v. 2014 zal zorgen.
Daar staan de extra kosten van afschrijving, verwarming en schoonmaak van de Serre tegenover.
De begroting op hoofdlijnen is op de volgende pagina afgedrukt.

De begroting is sluitend. Dat klinkt mooi, maar een sluitende begroting is alleen mogelijk dankzij de inkomsten uit ons vermogen, die voor 2016 op een kleine € 33.000 zijn geschat. Zonder deze inkomsten zouden we direct de kerkdeuren kunnen sluiten. En we gaan er ook van uit dat u ongeveer dezelfde kerkelijk bijdrage zult leveren als voorheen. En als het kan een paar procentjes meer - het aantal leden is dit jaar weer licht gedaald, maar als de kerkelijke bijdragen gemiddeld met 2 a 3% omhoog gegaan, zullen we dat in financiele zin niet merken.
In januari wordt de Kerkbalans-enveloppe weer bij u thuis bezorgd. Wij hopen van harte dat u de ambitie van onze kerk om ook in 2016 een levendige, actieve en maatschappelijk betrokken kerkgemeenschap te zijn, met uw bijdrage zult helpen waarmaken.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Wopke Veenstra
protestantse gemeente te groesbeek