Beknopte geschiedenis van de kerk

Tijdens de restauratie in 1954 werd ontdekt dat er drie kerken op deze plek hebben gestaan:
De eerste kerk .
De oudste moet gedateerd hebben uit de tijd toen het christen­dom in deze streken pas was ingeburgerd. Rond 950 verrees op deze grond een waarschijnlijk houten kerkje, dat vermoede­Iijk door brand werd verwoest.
De tweede kerk
Er werd onder andere een groot deel van de uit zwerfkeien be­staande fundatie aangetroffen.  Deze vondsten maakten het mogelijk de bouwtijd van dat Godshuis vrij nauwkeurig vast te stellen, namelijk omstreeks het midden van de elfde eeuw.
De derde kerk
De derde grotendeels op de oude fundamenten opgetrokken kerk, was gebouwd in vroeg Gotische trant, echter zonder steunberen. Het priesterkoor was vergroot en van een andere vorm. Ook dit koor werd op zwerfkeien gefundeerd. Van dit derde kerkgebouw werd eveneens nog een stuk tegel­vloer met tegels van groter formaat teruggevonden.
De vierde kerk
Het vierde kerkgebouw, dus het huidige in 1954 gerestaureerde bouwwerk, werd aanzienlijk groter dan haar voorgangsters. Aangenomen wordt, dat het in de vijftiende eeuw werd ge­bouwd.
De toren daarentegen werd in de veertiende eeuw gebouwd. Fragmenten van een in zandsteen uitgevoerd altaar werden bij de restauratie aangetroffen, evenals een Romaanse piscine, die achter een dichtgemetselde nis werd aangetroffen. Deze piscine is bij de restauratie in haar oude toestand hersteld
Het huidige, dus vierde kerkgebouw, werd in de oorlog ernstig beschadigd door een granaatinslag. Onder de kap was een groot stuk muur vernield en de bovenzijde van een der steunbe­ren weggeslagen, terwijI de kap ontzet was en de vier ramen verbrijzeld.
In 1798 had zich ook een ramp voorgedaan, waarbij het mid­denschip werd weggeslagen. Het koor kwam toen los te staan van de toren. De grond tussen beide werd - evenals het omlig­gende terrein - voor kerkhof bestemd.
Met behulp van subsidies van rijk en gemeente en met geld verkregen door opbouwacties werd in 1954 de kerk herbouwd. Daarbij werd het middenschip, weer in ere hersteld. De vloer van het koor is belegd met oude grafzerken, afkomstig van het vervallen deel van het kerkhof. Ook zijn oude plavuizen gebruikt, die onder de vroegere houten vloer vandaan zijn ge­komen.
Een nieuwe consistoriekamer werd aangebouwd.
Toren:
De toren stamt uit de veertiende eeuw en is bijna 175 jaar ge­scheiden van de kerk geweest. Sinds de restauratie in 1954 vormen kerk en toren weer een geheel.

protestantse gemeente te groesbeek
openmonumentendag
Protestantse Gemeente te Groesbeek bezoekadres Kerkstraat 18 6561 CC Groesbeek   postadres  Postbus 180, 6560 AD Groesbeek
   info.pkn.groesbeek@gmail.com

                   Copyright © 2008  alle rechten voorbehouden - deze website maakt gebruik van cookies