Diaconie ANBI

 ANBI-verklaring Diaconie Protestantse gemeente Groesbeek

     A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Diaconie van de Protestantse gemeente te Groesbeek  KvK 76424871

RSIN/Fiscaal nummer:

002485801

Website adres:

www.pkn-groesbeek.nl

E-mail:

diaconie@pkn-groesbeek.nl

Adres:

Kerkstraat 18

Postcode:

6561 CC

Plaats:

Groesbeek

Postadres:

Kerkstraat 18

Postcode:

6561 CC

Plaats:

Groesbeek
 

De Protestantse gemeente te Groesbeek is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Kernwoorden voor onze gemeente zijn:

  • LICHT (onze bron: Licht van Christus)
  • RUIM (gastvrij, plaats voor iedereen)
  • BEWEEGLIJK (open voor nieuwe initiatieven; eigentijdse manier van geloven)

Rond 2006 hebben we besloten om ons interieur te vernieuwen. Dat hebben we gedaan in een proces van fundamentele bezinning: wat voor een gemeente willen we zijn; en wat willen we uitstralen naar onze omgeving. En dat juist in een periode waarin sprake is van krimp, waarin de kerk niet meer een vanzelfsprekend instituut is, noch in de maatschappij, noch voor velen van onze leden. In dit proces van fundamentele bezinning kwamen bovenstaande kernwoorden terug. Ze slaan terug op ons als geloofsgemeenschap en op ons gebouw. De uitdrukking “de kerk staat in het midden” geldt niet meer als figuurlijke vanzelfsprekendheid. Voor ons gebouw in Groesbeek is dat, met de aankleding van het centrum van Groesbeek, in de letterlijke zin wel het geval. Wat ons drijft is het zoeken van de kans om dat ook weer figuurlijk te laten opgaan, hoe verschillend dat ook zal zijn ten opzichte van het (vertrouwde) verleden.
Na de vernieuwing van ons interieur, hebben we in de afgelopen periode fase 2 van onze `verbouwing` ter hand genomen. Sinds voorjaar 2015 hebben we de Serre. Met deze aanbouw hebben we alle kerkelijke functies onder één dak.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Groesbeek.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D.  Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pkn-groesbeek.nl/anbi/ vindt u het beleidsplan 2017-2021 van de diaconie van onze gemeente Kort samengevat:

  1. Onze diaconale inzet wordt concreet in drie vormen van betrokkenheid: acute noodhulp voor individuele mensen resp. gezinnen in de knel; ruimhartige bijdragen bij actuele rampen (klimaat, oorlog of uitbuiting) en engagement met projecten waaraan we ons als gemeente nadrukkelijk verbinden.
  2. Deze 3 vormen vragen van de diaconie een verschillende soort actie: noodhulp gebeurt in een 1-op-1 contact uitgaand van hulp in nood met marginale toetsing en voor een beperkte duur; berichten over rampen komen tot ons via de media en KiA en beantwoorden we met een eenmalig ruimhartig bedrag; projectensteun ontstaat uit een langere betrokkenheid bij en verkenning van een initiatief dat mensen op een structurele manier ‘op de been’ helpt.
  3. Het voordragen van projecten kan op velerlei wijze geschieden: de landelijke initiatieven van KiA, de samenwerking met de gemeente Heumen, een noodgeval dat ons (via het sociale netwerk of via een gemeentelid) ter ore komt, eigen onderzoek van de diaconie, hernieuwd contact door eerdere projecten…
  4. In het laatste kwartaal van het jaar evalueren we over het eventueel nog niet bestede bedrag. Het is denkbaar dat een dergelijk ‘overschot’ wordt overgeheveld naar een volgend jaar.

E. Beloningsbeleid.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

NB: zie voor de cijfers de afzonderlijke pagina op onze website.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.