Vacature

De Protestantse Gemeente Groesbeek zoekt een:

Predikant (m/v) voor 20 uur

Het dorp Groesbeek ligt tussen de heuvels van Berg en Dal en dichtbij de stad Nijmegen. Deze kleine, maar levendige gemeente zoekt een predikant (m/v) voor 20 uur per week. Je hebt een pastorale instelling, een luisterend oor en weet mensen te inspireren, te motiveren en de lokale samenleving te verbinden. Wij komen graag met jou in gesprek! De richting die wij gekozen hebben lees je in ons Beleidsplan.

Heb je interesse, vragen of wil je telefonisch contact, stuur dan voor 1 mei 2024 een mailtje naar beroepingscommissie@pkn-groesbeek.nl          

Profielschets van de Protestantse Gemeente te Groesbeek

Het dorp Groesbeek is schitterend gelegen in de heuvels ten zuiden van de universiteitsstad Nijmegen. De bossen, de natuurgebieden en de weidse vergezichten maken Groesbeek tot een geliefd vakantieoord. Groesbeek behoort tot de Gemeente Berg en Dal.  De gemeente Berg en Dal  telt ongeveer 35.500  inwoners en bestaat uit elf kerkdorpen.

De Hervormde Gemeente kreeg haar eerste predikant in 1612. Later waren er combinaties met Beek, met Heumen en met Malden. De recente geschiedenis is niet los te zien van de komst van ds J.A. Visscher in 1926 en de stichting van de Groesbeekse Tehuizen in 1929 om diegenen op te vangen "die de strijd des levens niet alleen aankunnen". De kleine gemeente groeide onstuimig, evenals de christelijke school.  In 1954 werd de historische kerk gerestaureerd en kreeg meer dan 300 zitplaatsen. En het zat vol! Maar de Tehuizen zijn allang geen protestants-christelijke instelling meer en de band met de kerkelijke gemeente verwatert. 's Zondags komen er zo'n 35 a 40 mensen in de kerk, in de zomermaanden aangevuld met toeristen.

Sinds 1977, toen de Gereformeerde gastleden volledig integreerden, noemt de gemeente zich Protestants. In 2023  stonden 336 leden geregistreerd: 128  belijdende leden, 165 doopleden en 43 overige. De leeftijdsopbouw vertoont een piek bij 50 jaar en ouder.  In sociaal en cultureel opzicht vormen we een kleine, maar levendige gemeenschap binnen een overwegend rooms-katholieke omgeving. Met de parochie bestaat een goede verstandhouding: er is samenwerking bij gemengde huwelijken en oecumenische doopdiensten, er zijn werkgroepen voor gemeenschappelijke vieringen en uitdagingen. Jaarlijks houden we 2 oecumenische vieringen.

De geloofsbeleving in de gemeente laat geen uitersten zien, niet links, niet rechts. Er is tolerantie en een zoeken naar identiteit en gemeenschap, soms ook naar wat verloren ging. En er is sprake van diaconaal/missionaire belangstelling: persoonlijke betrokkenheid bij ontwikkelingshulp (in Afrika b.v.) en vluchtelingenhulp.

De kerkenraad vergadert 11 keer per jaar. Hij bestaat op dit moment uit 6 ambtsdragers:  3 ouderlingen, 1 ouderling-kerkrentmeester en 2 diakenen. De kerkenraad laat zich bijstaan door gemeenteleden die geen ambtsdrager (meer) zijn en diverse taken of opdrachten vervullen. We hebben een eigen website en kerkblad TOV Mirjam, die ook digitaal wordt verstuurd. Wekelijks worden kerkdiensten gestreamd via kerkdienstgemist.nl.

De kerkdienst op zondagmorgen is een rode draad in het kerkelijk leven. Gastpredikanten gaan graag in de gemeente voor, omdat zij een dankbaar gehoor vinden. Het Heilig Avondmaal wordt regelmatig gevierd en heeft een open karakter. De gemeente heeft momenteel wisselende organisten. De Orde van Dienst staat in bijgaande informatie voor gastpredikanten. De liturgieën in de Stille Week  worden in belangrijke mate voorbereid en uitgevoerd in samenwerking met gemeenteleden. Een voorbeeld van een bijzondere viering is de Vredesviering op 1 januari. Helaas is er momenteel geen jeugd in de kerk.

Vorming en toerusting van de gemeente vindt vooral plaats in het winterwerk. Een groep gemeenteleden bereidt het programma voor. De activiteiten bestaan uit boekbesprekingen, een Bijbelkring, enkele filmavonden, samen lunchen, aandachtig of in stilte wandelen en een handwerkclub. In de adventstijd is er de wereldmaaltijd en een lampionnenoptocht, de 40-dagen tijd beginnen we met een sobere maaltijd. Er is op dit moment geen catechese voor de jeugd van 8 jaar en ouder. Jaarlijks proberen we dit nog te organiseren.

Regelmatig is er na de kerkdienst KoffiePlus, koffie met gesprek rond een thema.

De belangstelling voor de activiteiten is steeds goed, ook van rooms-katholieke zijde en de Groesbeekse bevolking. Want wij willen ook een missionaire gemeente zijn voor heel Groesbeek.

Het pastoraat wordt uitgevoerd door de predikant en onderling pastoraat door gemeenteleden. Dat varieert van even binnenlopen tot crisis-pastoraat waar dat nodig is.  Een vorm van groepspastoraat vindt plaats in het Zijspan: een groep vrouwen die wekelijks na de markt bijeenkomen voor gezelligheid en vertrouwelijkheid. Ook minder actieve leden stellen echter een bezoek(je) van de predikant op prijs.

Diaconaat is plaatselijk, landelijk en wereldwijd. In onze gemeente ligt de nadruk op het werelddiaconaat. Zo vindt er jaarlijks in de veertigdagentijd een grotere inzamelingsactie plaats voor het project van Kerk in Actie. Maar ook lokale voedselbank en projecten in de regio worden niet vergeten. De bloemen in de eredienst worden bij toerbeurt door gemeenteleden gekocht en na de dienst naar iemand gebracht. Tijdens de oogstdienst (dankdienst voor gewas en arbeid) brengen gemeenteleden producten van de tuin en huisvlijt mee en wordt er koffie met eigengebakken taart geserveerd. Dit alles wordt verkocht en de opbrengst is voor een goed doel. 

Het college van kerkrentmeesters heeft o.a. de zorg voor gebouwen, financiën en personeel. De middeleeuwse kerk is een rijksmonument, uitgezonderd het middenschip dat in 1954 werd hersteld. De toren is van de burgerlijke gemeente. Het interieur van de kerk is in 2009 geheel vernieuwd. Sinds 2015 is er een aanbouw genaamd “De Serre” gerealiseerd. Deze staat in open verbinding met de kerk. Voor de verhuur van kerk en Serre voor uitvoeringen, concerten, uitvaarten e.d. hebben we een Stichting SHK (Stichting Historische Kerk) Groesbeek. De opbrengsten zijn voor de kerk. Bij de kerk is ook een kerkhof, die wekelijks door een groep vrijwilligers wordt bijgehouden. Er is geen ambtswoning meer, wel een pastoriefonds. De financiële reserves zijn voldoende om het beleid van de gemeente mogelijk te maken. Het beleidsplan 2023 – 2027 is bijgevoegd.

Deze gemeente wil graag blijven voortbestaan om de kerkdiensten gaande te houden in de historische kerk (liturgie), om zo geïnspireerd te worden, elkaar vast te houden in lief en leed, te groeien in kennis en inzicht (en pastoraat en kringwerk), om wegen te vinden voor dienst aan de wereld. Dat is de wens van de meelevende gemeenteleden. Daarnaast zijn we overtuigd dat vernieuwing noodzakelijk is om ook jongere generaties te kunnen bereiken. En om vrijwilligers te motiveren het werk van de ouderen voort te zetten. Met omliggende kerkelijke gemeenten zijn we in gesprek over diverse vormen van samenwerking.
Wie voelt zich uitgedaagd om samen met de kerkenraad leiding te geven aan deze gemeente?

Profielschets van de predikant (M/V)

Voor halve werktijd (50%)

We verwachten van jou als predikant (m/v) dat je een pastorale instelling en een luisterend oor hebt om de diverse vormen van onderlinge zorg in de gemeente te realiseren. Daarnaast is voor ons gemeenteopbouw belangrijk. Net als voor jou. Je weet mensen te inspireren, te motiveren en hen bij het kerkenwerk te betrekken, ook de mensen aan de rand. Je weet om te gaan met krimpende kerkgemeenschappen, maar je gelooft tegelijk in de toekomst van de Kerk en zoekt naar continuïteit. Je hebt belangstelling voor theologie en liturgie en weet in vieringen mensen te raken en het Evangelie te vertalen naar onze tijd. Je wilt je blijven vormen in je vakgebied. Je kijkt net als wij ook naar buiten en zoekt naar mogelijkheden om onze gemeente en de lokale samenleving te verbinden. Daarvoor ben je contactueel en weet je je weg in maatschappelijke organisaties en structuren. Organisatietalent en ervaring zijn welkom!

Beroepingscommissie

Samenstelling van de Beroepingscommissie:

Hilko Mak (voorzitter)
Lenie Bakker-van Ast
Loes Gerritsen
Friedie Krajenbrink
Paul Simons

Adviseur van de Beroepingscommissie:
Ds. Wouter Slob

Beleidsplan

Lees hier het beleidsplan

Kerkblad TOV   

Lees hier het kerkblad Tov                                                          

VVV Nijmegen