Diaconie

Diaconie is een Grieks woord: (be)dienen. Het geeft de kern weer van de opdracht van de diaconie.
Dienstbaar zijn we op plaatselijk niveau. De bezoekersgroep bezoekt oudere gemeenteleden. We verzorgen de autodienst zodat oudere gemeenteleden de kerkdiensten kunnen bijwonen en we verzorgen de wekelijkse bloemengroet. Recent hebben we bijgedragen in de startkosten van de voedselbank. Sinds kort zijn we (bestuurlijk) actief in het schulhulpproject (Stichting SchuldHulpBuddy, opgezet door de kerken in de gemeente Berg en Dal en bedoeld om mensen met een financiële schuld behulpzaam te zijn in het weer op de rit krijgen van hun leven). We zijn lid van de werkgroep Kerk en Samenleving. In voorkomende gevallen ondersteunen we mensen in hun persoonlijke financiële nood.

Ook landelijk en regionaal willen we dienstbaar zijn. Wij ondersteunen asielzoekers, bv in het interkerkelijk Platform Kerk en Vluchteling Wijchen e.o. (die helpt met bemiddeling bij huisvesting, bij procedures en op praktisch vlak). De gemeente heeft het zgn. Charter van Groningen ondertekend; hierbij hebben een groot aantal plaatselijke kerkgemeenschappen zich verbonden in hun ondersteuning aan asielzoekers.

De diaconie ondersteunt ook projecten en initiatieven in het buitenland. We sluiten vaak aan bij landelijke projecten en acties, dikwijls onder de vleugels van Kerk in Actie, de diaconale tak van de Protestantse Kerk in Nederland (www.kerkinactie.nl). Hierin volgen we het landelijk collecterooster van de PKN.  Met de collecteopbrengsten van de “overige zondagen” (ca 35 per jaar) ondersteunen we zelfgekozen projecten, waaronder een paar kleinschalige projecten waarmee we een speciale band hebben. Ook nemen we deel aan Oikocredit (www.oikocredit.nl), een organisatie die geld uitleent aan veelal kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden.

De diaconie heeft een beperkt vermogen. Onze inkomsten komen uit wekelijkse collectes en uit giften. Dat vermogen zetten we in om onze doelen te bereiken. De wekelijkse diaconiecollectes worden volledig besteed aan de eerder genoemde projecten en initiatieven. Enkele keren per jaar hebben we bijzondere diaconale acties, bv tijdens de Veertigdagentijd (tussen aswoensdag en Pasen), ter gelegenheid van de oogstdienst (begin november), de wereldmaaltijd vlak voor de kerstdagen en tijdens de diensten waarin het Avondmaal wordt gevierd.

Mevr. F. Krajenbrink, diaken
Tel: 024-3975116
Dhr. Paul Simons Tel. +31 6 22429479
Dhr. N. Raaphorst, diaconaal rentmeester
Mevr. J. van Hoorn, diaconaal rentmeester
Mevr. L. Verdonk
Kerkstraat 18
6561CC Groesbeek
NL08 INGB 0000 9619 22
t.n.v. diaconie Prot. Gemeente te Groesbeek
E-mail: diaconie.pkngroesbeek@outlook.com