Collecte rooster

 

Collectes okt-nov 2021 Diaconie PKN-Groesbeek

3 en 10 oktober Stichting het Kruispunt Nijmegen
Het Kruispunt Nijmegen biedt ruimte aan mensen van de straat, om stil te staan bij wat hen drijft, om uiting te geven aan wat hen bezighoudt, en wat hun leven kleur geeft. Een open en gastvrije plek waar iedereen welkom is en zich thuis kan voelen, en waar een ontmoeting van mens tot mens mogelijk is.

In al onze activiteiten en projecten staan onze kernwaarden centraal: laagdrempelig, open, medemenselijk, onvoorwaardelijk, onbevooroordeeld, betrokken en mensen in hun kracht zetten.
Uit een Onderzoeksverslag “Humanisering: Mensen van de straat"  van de Universiteit voor Humanistiek blijkt dat de daklozen Het Kruispunt ervaren als een motiverende en zingevende organisatie, doordat ze het gevoel hebben gelijkwaardig te worden behandeld, dat er wordt geluisterd en geoordeeld.

Organisatie: Het Kruispunt Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie en gelooft daarbij in de kracht van de presentiebenadering. Onze medewerkers en vrijwilligers gaan met ‘mensen van de straat’ relaties aan op basis van wederkerigheid. Simpele menselijkheid en medemenselijkheid vormen de kern van deze relaties. www.kruispuntnijmegen.nl

Digitaal doneren? NL 08 INGB 0000961922 tnv. Diaconie Prot. Gem. Groesbeek. O.v.v. Kruispunt.

---

17 en 24 oktober 2021: INLIA
Wie zijn we? INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. We zijn een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. De stichting INLIA is in 1988 opgericht als dienstverlenende organisatie voor geloofsgemeenschappen die het Charter van Groningen ondertekenden. Deze gemeenschappen kozen daarmee partij voor vluchtelingen en asielzoekers in nood.

Missie: INLIA bevordert rechtvaardigheid in de samenleving door zich - uit naam van en/of samen met lokale gemeenschappen - in te zetten voor asielzoekers en vluchtelingen in nood.

Visie: INLIA is hét kennisinstituut op het terrein van asielzoekers in nood. Vanuit een centrale positie als expert en lobbyist is de stichting in staat de belangen van die asielzoekers én de samenleving als geheel te behartigen. Zij doet dat door:
- het maatschappelijk, juridisch en medisch bijstaan van individuele asielzoekers in nood;
- het actief ondersteunen van lokale gemeenschappen bij het bieden van hulp aan de vreemdeling in hun poorten;
- het terzijde staan van burgerlijke gemeenten bij het hanteren van maatschappelijke vraagstukken rondom asielzoekers in nood: INLIA zoekt en vindt aanvaardbare oplossingen voor alle partijen een gedegen, reële lobby voor de rechtvaardige en menswaardige behandeling van asielzoekers

We zijn een landelijke organisatie, opgericht en gevestigd in de stad Groningen. Het aanvankelijke kleine bureau is inmiddels uitgegroeid tot vijf stichtingen met diverse activiteiten en projecten. Samen tellen de stichtingen zo’n 50 beroepskrachten, een vijftal stagiaires en meer dan 100 vrijwilligers. De werkzaamheden die wij verrichten vindt u bij Wat doen we. Of lees ons boekje "INLIA werkt". Alle INLIA stichtingen zijn onafhankelijk. We bestaan van particuliere giften en bijdragen van kerken en diaconale fondsen. Ons werk wordt al gedurende vele jaren structureel ondersteund door Kerk in Actie.

Digitaal doneren? NL 08 INGB 0000961922 tnv. Diaconie Prot. Gem. Groesbeek. O.v.v. INLIA

---

31 oktober en 7 november: OOGST-DIENST voor het Moeder-Kind-huis
Wij zijn Harold & Margriet Tjalsma. We hebben in 2013 een voormalig schoolpand gekocht in Groesbeek om ons moederkind-gezinshuis in te vestigen. Daar wonen wij nu met onze zes opgroeiende (pleeg)kinderen. In het andere deel van het pand wonen de moeders met hun kinderen.

WAAR STAAN WIJ VOOR? Wij willen moeders een eerlijke kans bieden om zich te ontwikkelen in het moederschap. Als pleegouders hebben we gemerkt dat het niet vanzelfsprekend is dat ouders die kans krijgen. Het was onze droom om zo’n plek te bieden. Wij geloven dat een gezinshuis voor moeders en kinderen een toegevoegde waarde heeft. We zijn als gezinshuisouders 24/7 aanwezig en met onze kinderen bieden we een levend voorbeeld van een gezinsleven.  www.moederkindhuis247.nl

Op 31 oktober is de voorafgaande aankondiging van het project en collecte.
Op 7 november organiseert de diaconie, nu het weer kan, een inzameling van producten uit de ‘oogst’ van onze gemeenteleden. U kunt deze voorafgaand aan de dienst afgeven en na afloop uit de rijke variatie uw inkopen doen. De opbrengst komt ten goede aan het project.

Digitaal doneren? NL 08 INGB 0000961922 tnv. Diaconie Prot. Gem. Groesbeek. O.v.v. Oogstdienst

---

14 en 21 november: Harmonergy-Mozambique

Ingrid en Elsard, onze gemeenteleden van verre, hebben inmiddels bijna een jaar geleden de stap gezet naar een definitief verblijf in het Eko-foresting project in Zuid-Mozambique. Eko-foresting betekent, dat je uitgeputte grond weer gaat voeden met gehakselde resten van bomen en struiken, waarin water beter wordt vastgehouden en groente/fruit natuurlijke voeding krijgt. Gesteund met geest en geld uit onze gemeente hebben ze dit jaar vooruitgang kunnen boeken en tegenslagen gepareerd. Lokale contacten zijn verbreed en verdiept (plaatselijke ondernemers, overheden en universiteit) en er is vanuit het basisstation een boer gestart met deze methode op een nieuwe kavel.

Zie verder www.harmonergy.nl

Digitaal doneren? NL 08 INGB 0000961922 tnv. Diaconie Prot. Gem. Groesbeek. O.v.v. Harmonergy

---

28 november en 5 december: KiA-KInderen in de Knel: Moldavië (ADVENT)

In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en drugs industrie.

Kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen en hebben de handen ineengeslagen om kinderen een betere toekomst te geven. De kinderen worden opgevangen in naschoolse opvang die ingericht zijn in kerken. Ze krijgen er volop aandacht en zorg, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Ook kunnen ze sporten en zijn er creatieve activiteiten onder leiding van opgeleide vrijwilligers. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor de rest van hun leven.Er zijn in Moldavië 45 kinderdagcentra waar 1.400 kinderen opgevangen worden. De dagcentra zijn 3 tot 5 keer per week na schooltijd open. In de centra komen per dag zo’n 20 tot 40 kinderen tussen 6 en 15 jaar.

Digitaal doneren? NL 08 INGB 0000961922 tnv. Diaconie Prot. Gem. Groesbeek. O.v.v. Kinderen in de knel.

------------

De diaconie

 

 

Contact

Heeft u een vraag of een opmerking? Stuur ons een bericht en we helpen u graag.
Neem contact op